Lưu ý: Nếu có góp ý bổ sung vui lòng liên hệ: lamchutaichinh.vn@gmail.com

Báo cáo tài chính gồm những bộ báo cáo gì? Cách lập ra sao?

5/5 - (1 bình chọn)
253 Views

Đối với hoạt động của Doanh nghiệp thì Báo cáo tài chính là một công việc cực kỳ quan trọng giúp các cổ đông, nhà đầu tư có cái nhìn khách quan về hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Vậy, báo cáo tài chính là gì? Gồm những bộ báo cáo nào? Cùng Làm Chủ Tài Chính tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là báo cáo kế toán được trình bày dưới dạng biểu với mục đích cung cấp và truyền tải thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh cũng như luồng tiền của một doanh nghiệp đến những đối tượng nhất định (chủ yếu là các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp và đặc biệt là các nhà đầu tư).

Từ cáo cáo tài chính, các nhà đầu tư xem xét, định hướng và đưa ra các quyết định kin tế phù hợp.

Báo cáo tài chính là gì?
Báo cáo tài chính là gì?

Bên cạnh đó, báo cáo tài chính còn là phương tiện để trình bày khả năng sinh lợi nhuận, thực trạng tài chính doanh nghiệp tới Cơ quan thuế, Ngân hàng, Các cơ quan chức năng… trong một số trường hợp cụ thể.

Những nội dung trong báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bao gồm các nội dung dưới đây:

Các tờ khai quyết toán thuế
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN.
Bộ báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản
Phụ lục đi kèm
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
Nội dung báo cáo tài chính Trong bản báo cáo tài chính, cần cung cấp những thông tin cụ thể về:

 • Tài sản
 • Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 • Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh
 • Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • Tài sản khác có liên quan đến đơn vị
 • Luồng tiền ra vào, luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính có 4 loại chính:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán gồm 2 phần nguồn vốn và tài sản, liệt kê cụ thể thông tin về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty vào một thời điểm (ngày), cuối tháng, cuối quý, cuối năm.

Tài sản gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền.
 • Đầu tư tài chính.
 • Các khoản phải thu.
 • Hàng tồn kho.
 • Tài sản cố định.
 • Bất động sản đầu tư.
 • Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.
 • Tài sản khác.

Nợ phải trả gồm nợ phải trả ngắn hạn và nợ phải trả dài hạn, chi tiết như sau:

 • Phải trả người bán.
 • Người mua trả tiền trước.
 • Phải trả người lao động.
 • Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 • Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh.
 • Phải trả nội bộ khác.
 • Quỹ khen thưởng phúc lợi.
 • Dự phòng phải trả.

Nguồn vốn gồm:

 • Vốn chủ sở hữu.
 • Nguồn kinh phí và quỹ khác.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí của tổ chức, doanh nghiệp một cách tóm lược nhất.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thể hiện hoạt động của đơn vị trong 1 giai đoạn cụ thể như tháng/ quý/ năm. cho một kỳ cụ thể, như tháng, quý hay năm.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 19 tài khoản chi tiết trên báo cáo như sau:

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Các khoản giảm trừ doanh thu.
 • Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Giá vốn hàng bán.
 • Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cáp dịch vụ.
 • Chi phí tài chính.
 • Doanh thu hoạt động tài chính.
 • Chi phí bán hàng.
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Lợi nhuận thuần từ HĐKD.
 • Thu nhập khác.
 • Chi phí khác.
 • Lợi nhuận khác.
 • Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế.
 • Chi phí thuế TNDN hiện hành.
 • Chi phí thuế TNDN hoãn lại.
 • Lợi nhuận sau thuế TNDN.
 • Lãi cơ bản trên cổ phiếu.
 • Lãi suy giảm trên cổ phiếu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo thể hiện việc doanh nghiệp, tổ chức đã tạo ra, sử dụng dòng tiền như thế nào trong 1 kỳ nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm ba phần:

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư.
 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là bản báo cáo tài chính gồm 3 phần:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp (hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực kinh doanh, đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính).
 • Chính sách kế toán áp dụng tại Doanh nghiệp (kỳ kế toán năm, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán, chế độ kế toán áp dụng, hình thức ghi sổ kế toán, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp khấu hao TSCĐ đang áp dụng, nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay, nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả, nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá, nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả).
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán (các thông tin chi tiết tương tự bảng cân đối kế toán).

Ý nghĩa của báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác quản lý của doanh nghiệp và các cơ quan chủ quản.

Cụ thể như sau:

 • Phản ánh toàn diện về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, kết quả kinh doanh, tình hình tài chính trong kỳ của doanh nghiệp.
 • Cung cấp những thông tin tài chính để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động. Làm cơ sở để kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn cũng như khả năng huy động nguồn vốn vào sản xuất kinh doanh.
 • Là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng. Nhờ vậy có thể đưa ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, chủ nợ của doanh nghiệp.
 • Dựa trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính cũng như biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sản xuất kinh doanh vì mục đích cuối cùng là tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế gồm những gì?

Thành phần cần có của một bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế sẽ gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh (báo cáo lãi lỗ)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh các báo cáo tài chính nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như Chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định….

Thời hạn nộp báo cáo tài chính và mức phạt khi nộp chậm

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính cụ thể như sau:

 • Thời hạn chậm nhất để doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế với các doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sáp nhập,… chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia tách, sáp nhập….

Mức phạt khi nộp chậm hoặc lập sai báo cáo tài chính

Vi phạm về tài khoản kế toán

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các hành vi dưới đây:

 • Hạch toán không đúng nội dung
 • Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán mà chưa được Bộ Tài chính chấp thuận.
 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được ban hành.

Với 2 trường hợp đầu tiên, mức phạt trên chỉ áp dụng với cá nhân vi phạm. Trường hợp tập thể vi phạm thì sẽ bị phạt tiền gấp đôi.

Vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính

– Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các hành vi:

 • Lập BCTC không đầy đủ hoặc không đúng quy định.
 • BCTC thiếu chữ ký.
 • Trường hợp tập thể vi phạm sẽ bị phạt tiền gấp đôi.

– Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với các hành vi:

 • Lập không đầy đủ BCTC.
 • Áp dụng mẫu BCTC khác so với quy định chuẩn mực và chế độ kế toán.

– Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với các hành vi sau:

 • Không lập BCTC theo quy định
 • Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.
 • Lập và trình bày BCTC không tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán.

– Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với các hành vi sau:

 • Giả mạo BCTC, khai man số liệu nhưng chưa đến mức truy cứu hình sự.
 • Thỏa thuận hoặc thực hiện ép buộc người khác giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Cố ý hoặc thỏa thuận với người khác nhằm cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Ngoài ra, phạt tiền từ 5-10 triệu đồng với các trường hợp sau:

 • Không lập BCTC hoặc lập không đầy đủ nội dung
 • Lập và trình bày BCTC không rõ ràng, nhất quán.
 • Nộp BCTC, báo cáo quyết toán cho Cơ quan nhà nước chậm từ 1-3 tháng.
 • Công khai BCTC không đầy đủ nội dung.
 • Công khai BCTC chậm từ 1-3 tháng
 • Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán.
 • Sửa nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán mà không được Bộ tài chính chấp thuận.

– Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với các hành vi:

 • Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản cho lĩnh vực của đơn vị.
 • Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản đã được chấp thuận.

– Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng với các hành vi:

 • Nộp BCTC chậm quá 3 tháng.
 • Lập BCTC không chính xác.
 • Giả mạo BCTC, khai man số liệu.
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo BCTC.
 • Cố ý thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin sai sự thật
 • Công khai BCTC chậm quá 3 tháng.
 • Sai thông tin, số liệu trên BCTC.
 • Nộp BCTC không đính kèm báo cáo kiểm toán khi cần thiết.

Kết luận

Báo cáo tài chính gồm những bộ báo cáo gì? Cách lập ra sao? Nội dung bài viết này Lamchutaichinh.vn đã giúp bạn tổng hợp những thông tin trên, hy vọng đã cung cấp kiến thức hữu ích dành cho bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
Chú ý: Website Làm Chủ Tài Chính không phải ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm. Chúng tôi chỉ tập hợp những ứng dụng cho vay từ các công ty được cấp phép và hướng dẫn, gợi ý khoản vay phù hợp cho khách hàng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *